Corporate Governance

Bestyrelse og direktion har til stadighed fokus på, at selskabet har tilstrækkelige politikker og proce­durer til at sikre såvel en god virksomhedsledelse som en høj forretningsetik, og herunder på bedste vis at tilgodese ansvaret for at give de mest korrekte og komplette oplysninger i virksomhedens løbende rapportering over for aktionærer og øvrige interessenter.

Selskabet har en todelt ledelsesstruktur som består af bestyrelsen og selskabets direktør. Bestyrelsen udstikker de overordnede retningslinjer for selskabets udvikling og drift og påser, at direktørens beslutninger og dispositioner ligger inden for disse rammer. Bestyrelsen består aktuelt af 3 medlemmer med særlig erfaring inden for ledelse, drift af ejendomme og økonomi. På baggrund af selskabets beskedne kompleksitet og bestyrelsesmedlemmernes teoretiske og praktiske baggrund, har bestyrelsen ikke vurderet det relevant at nedsætte et egentligt revisionsudvalg, hvorfor disse opgaver varetages af den samlede bestyrelse.

Selskabet har ikke fulgt følgende anbefalinger fra Nasdaq Copenhagen A/S om god selskabsledelse, idet bestyrelsen skønner, at disse forhold ikke har væsentlig indflydelse på vurderingen af selskabet og ledelsen. I oversigtsform har selskabet ikke fulgt følgende anbefalinger:

  • Der offentliggøres ikke kvartalsrapporter men alene periodemeddelelser (Anbefaling nr. 1.1.3), da det er bestyrelsens opfattelse at de offentliggjorte års- og delårsrapporter suppleret med kvartalsmeddelelser i fuldt omfang dækker informationsbehovet.
  • Der er ikke udarbejdet politikker for selskabets samfundsansvar (Anbefaling nr. 2.2.1)
  • Der er ikke valgt en næstformand for bestyrelsen (Anbefaling nr. 2.3.1), da dette ikke findes hensigtsmæssigt for nærværende.
  • Der er ikke fastsat en aldersgrænse for medlemmer af bestyrelsen (Anbefaling nr. 3.1.4). Årsrapporten indeholder oplysninger om bestyrelsesmedlemmernes alder.
  • Da 3 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer repræsenterer den kontrollerende aktionærs interesser, er mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne ikke uafhængige (Anbefaling 3.2.1).
  • Der er ikke offentliggjort oplysninger om ledelsesudvalg på selskabets hjemmeside (Anbefaling nr. 3.4.1), jf. nedenstående oplysninger.
  • Der er ikke nedsat et revisionsudvalg (Anbefaling nr. 3.4.3), da dette udgøres af den samlede bestyrelse.
  • Der er ikke nedsat et nomineringsudvalg (Anbefaling nr. 3.4.6), da ledelsen ikke har fundet det hensigtsmæssigt under hensyntagen til selskabets størrelse.
  • Der er ikke nedsat et vederlagsudvalg (Anbefaling nr. 3.4.7), da ledelsen ikke har fundet det hensigtsmæssigt under hensyntagen til selskabets størrelse.

Se selskabets Lovpligtige redegørelser for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 b, her: