Privatlivspolitik

Gældende for: Ansøgere til ledige lejemål samt lejere hos:

 • BoStad A/S
 • BoStad DS 1 ApS
 • BoStad DS 2 ApS
 • BoStad DS 4 ApS
 • BoStad DS 6 ApS
 • BoStad DS 7 ApS
 • BoStad DS 8 ApS
 • Hovedvejen 9 2600 Glostrup ApS
 • NorFjor ApS
 • Beringshave ApS

 

Som dataansvarlig virksomhed arbejder vi aktivt på, at værne om de personoplysninger som vi håndterer. Vi vil derfor med denne politik oplyse dig om, hvordan vi behandler personoplysninger om lejere samt ansøgere til vores lejemål.

 

Hvem vi er, og hvordan du kan kontakte os?

 

Navn: BoStad A/S

Adresse: Bryghuspladsen 8, 1473 Kbh. K.

CVR-nummer: 29246491

Web: www.bostad.dk

 

Navn: BoStad DS 1 ApS

Adresse: Skovvejen 11, 8000 Aarhus C

CVR-nummer: 35056300

 

Navn: BoStad DS 2 ApS

Adresse: Skovvejen 11, 8000 Aarhus C

CVR-nummer: 32345832

 

Navn: BoStad DS 4 ApS

Adresse: Skovvejen 11, 8000 Aarhus C

CVR-nummer: 35477624

 

Navn: BoStad DS 6 ApS

Adresse: Skovvejen 11, 8000 Aarhus C

CVR-nummer: 38389149

 

Navn: BoStad DS 7 ApS

Adresse: Skovvejen 11, 8000 Aarhus C

CVR-nummer: 38640321

 

Navn: BoStad DS 8 ApS

Adresse: Skovvejen 11, 8000 Aarhus C

CVR-nummer: 39401762

 

Navn: Hovedvejen 9, 2600 Glostrup ApS

Adresse: Skovvejen 11, 8000 Aarhus C

CVR-nummer: 34614199

 

Navn: Nor Fjor ApS

Adresse: Skovvejen 11, 8000 Aarhus C

CVR-nummer: 34582122

 

Navn: Beringshave ApS

Adresse: Skovvejen 11, 8000 Aarhus C

CVR-nummer: 34721491

 

Kontaktoplysninger for alle selskaber:

E-mail: info@bostad.dk

Kontakt vedrørende databeskyttelse

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: Skriv til: info@bostad.dk
  Husk at almindelig e-mail ikke er en sikker kommunikation. Skriv ikke noget i din e-mail, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes.
 • Ved brev: Skriv til postadressen nævnt ovenfor.

 

Vores behandling af personoplysninger

Kategorier af personoplysninger

 

Bemærk, at de oplistede personoplysninger i denne politik kan blive behandlet i forbindelse med administrationen af en ansøger/lejer. Vi vil dog altid kun behandle de oplysninger, som er nødvendige for den givne regi-strering. De oplysninger, som vi behandler om dig, kan omfatte:

 

Almindelige personoplysninger ved indgåelse af boliglejekontrakt / p-pladskontrakt, herunder

 

 • identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail
 • lønoplysninger og årsopgørelse i forbindelse med kreditvurdering
 • oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig
 • Ved erhvervslejemål kan vi også indsamle følgende oplysninger:
 • branchekendskab
 • økonomioplysninger
 • offentlige regnskabsoplysninger.
 • Supplerende personoplysninger, herunder

CPR-nummer i forbindelse med indgåelse af lejekontrakt hvor der foretages kontrol i RKI.

 

Formål og retsgrundlag

Vores databehandlinger har følgende formål:

 

 • At kunne registrere din interesse i vores ledige lejemål og til vores kommunikation herom. Vi er således afhængige af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, og du bedes orientere os om evt. ændringer i dine personoplysninger.
 • At kunne indgå lejekontrakt på erhvervslejemål, parkerings plads eller bolig. Oplysningerne bruges til udarbejdelse af lejekontrakt samt den efterfølgende administration af lejemålet. Vi er således afhængige af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, og du bedes orientere os om evt. ændringer i dine personoplysninger.
 • Hvis vi vurderer dig som kandidat til et ledigt lejemål, vil vi gemme dine personoplysninger til eventuel senere administration af lejemålet.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er:

 

 • Ved behandling af personoplysninger i forbindelse med indgåelse af kontrakt, herunder bl.a. opkrævninger samt information omkring dit lejemål er retsgrundlaget for vores registrering af oplysningerne at disse er nødvendige for at indgå en kontrakt og for udførelsen af kontrakten.
 • Dit CPR nummer vil blive benyttet til opslag i RKI-registret inden udarbejdelsen af lejekontrakt. Indhentning af CPR nummer er nødvendig, for at vi entydigt kan identificere dig samt fortage nærmere vurdering af din egnethed til det ledige lejemål.
 • Videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag.

 

Kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader personoplysninger om vores ansatte til følgende kategorier af modtagere:

 

 • Vores ejendomsadministrator, Taurus Ejendomsadministration ApS – hvortil alle oplysninger, korrespondance mv. sendes til, behandles og opbevares.
 • Inkasso og kreditoplysningsbureauer ved misligholdelse af betalinger samt ved opslag i kreditoplysningsbureau ved indgåelse af kontrakt
 • Vores advokat i forbindelse med retsager / tvister
 • Forsyningsselskaber
 • Vores databehandlere på grundlag af databehandleraftaler
 • Ejendomsinvestorer i forbindelse med salg af ejendomme

 

Sletning

Vi opbevarer personoplysninger/supplerende personoplysninger om lejere indtil de er videregivet til Taurus Ejendomsadministration ApS som derefter behandler samt opbevarer oplysningerne efter instruks fra os. Almindelig korrespondance med lejere slettes efter korrespondancen er afsluttet – såfremt det er nødvendigt at arkivere korrespondancen vil denne blive videregivet til Taurus Ejendomsadministration ApS. Vi kan dog opbevare nogle personoplysninger i kortere eller længere tid, hvis personoplysningerne er relevante for et eventuelt senere krav, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtigelse, som følger af dansk ret, eller hvis et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Vi sletter ikke personoplysninger i varslinger, aftaler eller andre dokumenter vedrørende lejemålet, som er relevante for en senere lejefastsættelse mv. i lejemålet eller den pågældende ejendom.

Såfremt du ikke får lejemålet, du har ansøgt om, vil vi slette dine personoplysninger snarest muligt efter vores meddelelse til dig herom.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 

Du kan gøre brug af dine persondatarettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne politik.

 

Når du har anmodet om at få adgang til oplysninger om dig, at få dem rettet eller slettet, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt at imødekomme dit ønske. Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

 • Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener din anmodning er berettiget. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Ret til sletning

 • Vi sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle oplysningerne. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

 

Ret til begrænsning af behandling

 • Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 • Du har ret til at modtage persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Du kan også bede os om at få oplysningerne sendt direkte fra den dataansvarlige til en anden myndighed eller virksomhed. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Ret til indsigelse

 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.

Ret til at få information om nye formål

 • Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål, end de formål, som vi tidligere har oplyst over for dig, fx i denne privatlivspolitik, har du ret til at få information herom, inden vi viderebehandler oplysningerne til det andet formål.

Ret til at trække dit samtykke tilbage

 • Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi fremover ikke længere behandle oplysningerne. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted.

 

Klage til Datatilsynet

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Det gælder generelt, at hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse.

 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

NB! Du kan skrive til Datatilsynet via Digital Post på Borger.dk, hvor fremsendelsen af din henvendelse sker sikkert (krypteret). Vi anbefaler, at du bruger Digital Post, hvis din henvendelse indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger.

Senest ændret 10. september 2019